Medezeggenschap

De organisatie van de opleiding Biomedische wetenschappen (BMW) is een samenwerking van de faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en Bètawetenschappen (departementen Biologie, Farmacie en Scheikunde). De decanen van deze faculteiten (het co-decanaat) zijn verantwoordelijk voor de opleiding, waarbij de eindverantwoordelijkheid is gedelegeerd naar de decaan van de faculteit Geneeskunde (UMC Utrecht).

De dagelijkse gang van zaken, logistiek en organisatie van de opleiding BMW wordt dan ook vanuit de directie Onderwijs en Opleidingen van het UMC Utrecht / Faculteit Geneeskunde geregeld.

Er zijn diverse commissies en aanspreekpunten binnen de opleiding en het UMC Utrecht:

De studentassessor is de studentvertegenwoordiger op het gebied van onderwijs in de faculteit Geneeskunde. Hieronder vallen de opleidingen Biomedische wetenschappen, Biomedical Sciences, Geneeskunde, SUMMA en Klinische Gezondheidswetenschappen. De studentassessor adviseert de opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator over alle zaken die de opleiding aangaan, maar met name over onderwijs- en studentzaken.

Jaber Asaksak
HB.4 Middengebied West
studentassessorDOO@umcutrecht.nl

Solliciteren

Jaarlijks in april kun je solliciteren op de functie van studentassessor. Dit is jouw kans om een jaar lang veel ervaring op te doen in besturen, adviseren en invloed uitoefenen. Heb jij een kritische blik op onderwijs? Wil jij leren hoe een organisatie wordt aangestuurd? Wil jij leren vergaderen en invloed uitoefenen op het hoogste niveau van de UU?

Je leert meedenken en meepraten met veel diverse mensen binnen de faculteit. Tegenover je werkzaamheden,w aar je ongeveer 36 uur per week mee bezig bent, stelt de faculteit een beurs beschikbaar. Verder vertegenwoordig je de ruim 3500 studenten van de faculteit Geneeskunde in het Managementteam van het Onderwijscentrum: het bestuur van de faculteit! Wil je meer informatie over deze functie? Mail dan naar studentassessorDOO@umcutrecht.nl

De Bachelor Advies Raad (BAR) draagt zorg voor een efficiënte en effectieve organisatie van de opleiding. Daarmee ondersteunt zij de opleidingsdirecteur in de vaststelling en uitvoering van beleid. In de maandelijkse vergaderingen worden voornamelijk jaaroverstijgende zaken besproken, zoals beleidsvorming, de inhoud van het onderwijsprogramma, financiën en internationalisering. De BAR legt verantwoording af aan het co-decanaat, de decanen van de faculteit Geneeskunde, Diergeneeskunde en de Bètafaculteit. De 5 docenten die zitting hebben in de BAR zijn afkomstig van de verschillende faculteiten die samen verantwoordelijk zijn voor de opleiding. Tevens zitten er 2 studenten in de BAR. Hiernaast zijn de opleidingsdirecteur en beleidsmedewerker bij de vergaderingen aanwezig als respectievelijk adviseurs. De BAR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De leden van de BAR voor het cursusjaar 2018-2019 zijn:

 • Mw. Dr. ir. I. Meijerman (FAR), voorzitter
 • Mw. Prof. dr. J.A. Killian (SCH)
 • Dhr. Dr. J.A. Post (BIO)
 • Dhr. Dr. F.E.J. Coenjaerts (GNK)
 • Dhr. Dr. B.M. Gadella (DGK)
 • Mw. F. Velthuis (studentlid)
 • Mw. R.C. Bos (studentlid)
 • Dhr. J. Asaksak (studentassessor), adviseur
 • Mw. G. Koster (vice-praeses Mebiose), adviseur
 • Dhr. Dr. K.R. Vrijsen (beleidsmedewerker), adviseur
 • Dhr. Dr. W.J.A.G. Dictus (opleidingsdirecteur), adviseur

De Opleidingscommissie Bachelor (OC-B) bestaat uit vijf docenten en vijf studenten. De docenten zijn afkomstig van de faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en de departementen Biologie, Farmacie en Scheikunde van de Bètafaculteit. De opleidingscoördinator en studieadviseur zijn bij de vergaderingen aanwezig om advies te geven.

De belangrijkste taak van de opleidingscommissie is het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie brengt (gevraagd en ongevraagd) advies uit naar de Bachelor Advies Raad (BAR) en de opleidingsdirecteur, bijvoorbeeld over het bindend studieadvies, het minorbeleid en de OER. Ook worden problemen die via de student- of docentleden naar voren komen in de opleidingscommissie besproken. Hiervoor staan op de agenda van de vergadering altijd het punt 'studentzaken' en 'docentzaken'.

Een belangrijke taak van de opleidingscommissie is het evalueren van het onderwijs. Hiervoor gebruiken ze de uitkomst van de enquêtes die na elke cursus gehouden worden. Als de studenten, docenten of de opleidingscommissie het nodig vinden dat de cursus nog eens goed met de docenten en studenten besproken wordt kan een panelgesprek worden aangevraagd. In dit gesprek wordt de cursus nogmaals goed onder de loep genomen, door studenten die het blok hebben gevolgd en de docenten van het betreffende blok. Na dit evaluatiegesprek hebben de docenten apart van de studenten nog een docentbespreking, over hoe ze dingen die uit het panelgesprek naar voren zijn gekomen het volgend jaar precies gaan verbeteren. Door deze procedure kan de opleidingscommissie de kwaliteit van het onderwijs scherp in de gaten houden.

De OC-B vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Heb je een vraag/opmerking/klacht voor de opleidingscommissie mail dan naar de ambtelijk secretaris Ellen Visser, en draag bij aan een goede, gedegen opleiding!

De opleidingscommissie is als volgt samengesteld:

Algemeen e-mailadres van de opleidingscommissie: opleidingscommissieBMW@umcutrecht.nl.

De Jaarvertegenwoordigingen brengen de stem uit van een specifiek jaar over het onderwijs. Op deze manier worden de geluiden van de studenten naar hogere organen binnen het onderwijs gebracht. Er zijn drie jaarvertegenwoordigingen en één representative board voor de Graduate School of Life Sciences.

De Onderwijs &  Onderzoeksraad (O&O-raad) is hét orgaan voor medezeggenschap op het gebied van het universitaire Onderwijs en Onderzoek in het UMC Utrecht. De O&O-raad bestaat uit studenten en personeel van het UMC Utrecht. Samen kijken zij naar het beleid van het UMC Utrecht op het gebied van Onderwijs en Onderzoek. De O&O-raad overlegt minimaal vijf keer per jaar met de decaan en vicedecaan van de faculteit Geneeskunde over O&O-onderwerpen.

De O&O-raad bestaat uit:

 • 9 studenten. De studenten zijn georganiseerd in een Studentenraad Geneeskunde UMC Utrecht die jaarlijks wordt verkozen.
 • 9 personeelsleden. Het personeel van de O&O-raad wordt via de Ondernemingsraad afgevaardigd en bestaat uit vijf OR leden en vier aanvullende leden met een achtergrond op het gebied van het universitair academisch onderwijs en onderzoek. De aanvullende leden worden apart verkozen, tegelijk met de leden van de Ondernemingsraad. Alle personeelsleden en studentleden hebben stemrecht in de O&O-raad.

Opleidingen vertegenwoordigd in de O&O-raad:

 • bachelor en master Geneeskunde en SUMMA
 • master Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW)
 • bachelor Biomedische wetenschappen (BMW)
 • masteropleidingen Biomedical Sciences (BMS)/ Graduate School of Life Sciences

O&O-Raad

Bureau Medenzeggenschap
088-7556296
Visiting address
G.01.246