Stappenplan studeren in het buitenland

Kies je er als BMW-student voor om tijdens je studie een semester van je examenprogramma te studeren in het buitenland, dan dien je hiervoor toestemming van de Bachelor Examencommissie (BEC) te verkrijgen. Je kunt in dat geval de buitenlandse cursussen opnemen in je profileringsruimte (45 ECTS). De BEC beoordeelt cursussen zo zorgvuldig mogelijk en vraagt daarbij advies van inhoudsdeskundige docenten waar nodig. Daarbij wordt vastgesteld wat het niveau van de cursus is, hoeveel ECTS (studiepunten) de cursus waard is en of er een mogelijke overlap bestaat met Utrechtse BMW-cursussen.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Je staat als voltijdstudent ingeschreven bij de Universiteit Utrecht tijdens je uitwisseling.
  • Je moet de vakken die je in het buitenland volgt, inbrengen in je studieprogramma.

Studie aan een buitenlandse universiteit wordt afgeraden in geval van een studievertraging met één of meer openstaande verplichte (rode) cursussen. Je zult die dan namelijk na verblijf in het buitenland nog verplicht (opnieuw) moeten volgen (zie de OER artikel 4.5, lid 4 en 5) en daardoor zo goed als zeker minstens een half jaar studievertraging oplopen.

Wat moet je doen voordat je naar het buitenland vertrekt?

  1. Maak een voorlopig study plan (gebruik het standaard format), bespreek deze indien nodig met de studieadviseur.
  2. Laat het voorlopige study plan ondertekenen door International Office.
  3. Meld je aan voor studeren in het buitenland via Osiris. Upload tevens je ondertekende, voorlopige study plan.
  4. Mail naar beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl met het verzoek om in aanmerking te komen voor de BMW beurs.
  5. Wanneer je definitief geplaatst bent bij een buitenlandse universiteit, maak je een definitief study plan (eventueel in overleg met de studieadviseur).
  6. Stuur je definitieve study plan naar de examencommissie via examencommissiebmw@umcutrecht.nl ter voorlopige goedkeuring en vraag direct om het maken van een afspraak met een lid examencommissie. Met hem/haar kun je je study plan doornemen.
  7. Meld eventuele wijzigingen in je study plan direct bij de examencommissie, bijvoorbeeld als je in een andere cursus geplaatst wordt.
  8. Wanneer je terug bent uit het buitenland beoordeelt de examencommissie je definitieve studieprogramma, oftewel het pakket van vakken dat je daadwerkelijk hebt gevolgd, op inhoud, niveau en aantal studiepunten.

Om je aan te melden voor een uitwisseling, moet je een study plan opstellen en door de examencommissie laten goedkeuren. Dit betreft een voorlopige goedkeuring, met het oog op vaak voorkomende latere wijzigingen. Maak, zodra je weet welke cursussen je wilt gaan volgen, een afspraak met de studieadviseur. Samen kunnen jullie dan kijken naar je voorgenomen study plan.

Vaak is het onmogelijk om van tevoren exact uit te vinden welke cursussen worden aangeboden. Stel in dit geval een study plan op waarin je aangeeft welke richting je op wilt op basis van de informatie die je wel hebt gevonden. Om je study plan te maken, vul je het formulier in dat je hier kan downloaden:

Study plan UMCU.docx43.69 KB

Ondertekenen

Het voorlopige study plan dient te worden ondertekend door het International Office, voordat je het uploadt in Osiris voor je aanmelding. Dit betreft nog geen definitief studieprogramma, omdat meestal nog niet bekend is of je geplaatst kan worden in deze cursussen.

Zodra de plaatsing bij de instelling vaststaat, moet je een definitief study plan maken. Op dit definitieve study plan geef je aan in welke buitenlandse cursussen je daadwerkelijk bent geplaatst. Daarnaast geef je weer wat de samenstelling van de cursus is (aantal uren HC, practicum, etc.) en de verdeling van de punten over de verschillende onderdelen. Dit dien je vervolgens in bij de examencommissie ter goedkeuring door te mailen naar examencommissieBMW@umcutrecht.nl. Vraag direct om het maken van een afspraak met een lid van de examencommissie om je study plan door te spreken.  

Niet geplaatst?

Soms hoor je pas kort voor vertrek dat je (niet) geplaatst bent in een cursus die in je study plan staat en moet je een nieuwe cursus uitzoeken. Neem bij zo een aanpassing zo spoedig mogelijk contact op met de examencommissie met een duidelijke omschrijving van de verandering en gegevens met betrekking tot de te volgen cursussen. Pas ook het eerder gemaakte study plan aan en geef altijd duidelijk aan wat de samenstelling van de nieuw ingebrachte cursus is (aantal uren HC, practicum, etc.) en de verdeling van de punten over de verschillende onderdelen.

Het uiteindelijke, definitieve studieprogramma is in feite het overzicht van de cursussen die je elders daadwerkelijk hebt gevolgd en succesvol hebt afgerond en dat je na terugkeer ter goedkeuring voorlegt aan de Bachelor Examencommissie. Bij die formele goedkeuring geeft de examencommissie een verklaring waarin wordt aangegeven voor hoeveel ECTS de cursussen meetellen, op welk niveau, en hoe de waardering (het cijfer dat je hebt gehaald) wordt omgezet in een Nederlands cijfer op een schaal van 1 tot 10. 

E-mail: examencommissieBMW@umcutrecht.nl.

Beoordeling

Wanneer je een beoordeling hebt gekregen voor een cursus, is het belangrijk om dit zo goed mogelijk te kunnen omzetten in een cijfer op onze 1 tot 10 schaal. Vraag dus vooraf aan de docent om een beoordeling van de resultaten, niet alleen in letters (A-F), maar ook in % van de maximale score. De universiteiten geven een gecertificeerd overzicht mee of versturen dit, op verzoek van de student, naar de BEC in Nederland:

Examencommissie BMW
t.a.v. E.K.M. van Dijck
HB 1.06, Postbus 85500
3508 GA Utrecht
The Netherlands

Vraag dus of ze bij je gastuniversiteit een gecertificeerd overzicht naar de Bachelor Examencommissie kunnen sturen.

De Bachelor Examencommissie beoordeelt en becijfert de resultaten en laat dit in Osiris registreren. Bij terugkeer meld je je bij het secretariaat van de Examencommissie en overhandig je alle originele (geen kopie) formulieren/cijferlijsten/beoordelingen waarmee je cijfer berekend kan worden. Binnen twee weken worden de cijfers omgezet en ontvang je hierover bericht. Ontbreken er gegevens, dan kan het langer duren.

Tenslotte vindt er registratie plaats van je resultaten in Osiris door de afdeling Onderwijszaken.