Toestemming Examencommissie

Zodra de plaatsing bij de instelling vaststaat, moet je een definitief study plan maken. Op dit definitieve study plan geef je aan in welke buitenlandse cursussen je daadwerkelijk bent geplaatst. Daarnaast geef je weer wat de samenstelling van de cursus is (aantal uren HC, practicum, etc.) en de verdeling van de punten over de verschillende onderdelen. Dit dien je vervolgens in bij de Bachelor Examencommissie ter goedkeuring. Gebruik hiervoor dit formulier: Study plan BMW_uitgaand.91.59 KB

Niet geplaatst?

Soms hoor je pas kort voor vertrek dat je (niet) geplaatst bent in een cursus die in je study plan staat en moet je een nieuwe cursus uitzoeken. Neem bij zo een aanpassing zo spoedig mogelijk contact op met de Bachelor Examencommissie met een duidelijke omschrijving van de verandering en gegevens met betrekking tot de te volgen cursussen. Pas ook het eerder gemaakte study plan aan en geef altijd duidelijk aan wat de samenstelling van de nieuw ingebrachte cursus is (aantal uren HC, practicum, etc.) en de verdeling van de punten over de verschillende onderdelen.

Het uiteindelijke, definitieve studieprogramma is in feite het overzicht van de cursussen die je elders daadwerkelijk hebt gevolgd en succesvol hebt afgerond en dat je na terugkeer ter goedkeuring voorlegt aan de Bachelor Examencommissie. Bij die formele goedkeuring geeft de Bachelor Examencommissie een verklaring waarin wordt aangegeven voor hoeveel ECTS de cursussen meetellen, op welk niveau, en hoe de waardering (het cijfer dat je hebt gehaald) wordt omgezet in een Nederlands cijfer op een schaal van 1 tot 10. 

E-mail: examencommissieBMW@umcutrecht.nl.

Beoordeling

Wanneer je een beoordeling hebt gekregen voor een cursus, is het belangrijk om dit zo goed mogelijk te kunnen omzetten in een cijfer op onze 1 tot 10 schaal. Vraag dus vooraf aan de docent om een beoordeling van de resultaten, niet alleen in letters (A-F), maar ook in % van de maximale score. De universiteiten geven een gecertificeerd overzicht mee of versturen dit, op verzoek van de student, naar de BEC in Nederland:

Examencommissie BMW
t.a.v. E.K.M. van Dijck
HB 1.06, Postbus 85500
3508 GA Utrecht
The Netherlands

Vraag dus of ze bij je gastuniversiteit een gecertificeerd overzicht naar de Bachelor Examencommissie kunnen sturen.

De Bachelor Examencommissie beoordeelt en becijfert de resultaten en laat dit in Osiris registreren. Bij terugkeer meld je je bij het secretariaat van de Examencommissie en overhandig je alle originele (geen kopie) formulieren/cijferlijsten/beoordelingen waarmee je cijfer berekend kan worden. Binnen twee weken worden de cijfers omgezet en ontvang je hierover bericht. Ontbreken er gegevens, dan kan het langer duren.

Tenslotte vindt registratie plaats van je resultaten in Osiris door de afdeling Onderwijszaken.