Bestuur en beleid

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur voert het onderwijsbeleid uit (o.a. organisatie van het onderwijs, uitvoering van de onderwijs- en examenregeling (OER), zorg voor de kwaliteit van de opleiding en het onderhouden van de relatie met het voortgezet onderwijs en de arbeidsmarkt). Voor besluitvorming over beleids- en programmazaken vraagt de opleidingsdirecteur advies aan de Bachelor Advies Raad en de Opleidingscommissie. 

Opleidingscoördinator

De opleidingscoördinator ondersteunt de opleidingsdirecteur bij de uitvoering van zijn taken en coördineert het gehele opleidingsprogramma. De opleidingscoördinator onderhoudt de contacten met de cursuscoördinatoren en is betrokken bij het opstellen van het onderwijsprogramma, de kwaliteitszorg en het afstemmen van cursussen.

Beleidsmedewerkers

De beleidsmedewerkers ondersteunen de opleidingsdirecteur bij de uitvoering van de beleidstaken (o.a. kwaliteitszorg, onderwijsaccreditatie, onderwijs- en examenregeling (OER), internationalisering, alumnibeleid).

De Bachelor Advies Raad (BAR) ondersteunt de opleidingsdirecteur in het vaststellen en uitvoeren van onderwijsbeleid. De BAR adviseert bijvoorbeeld over financiën, het curriculum en het benoemen van cursuscoördinatoren. De BAR vormt ook het draagvlak vanuit de drie faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en Bètawetenschappen en zorgt ervoor dat besluiten snel binnen de faculteiten kunnen worden gecommuniceerd.

De BAR bestaat uit vijf docentleden en twee studentleden. De leden van de BAR worden benoemd door de decaan. De docentleden worden voorgedragen door de opleidingsdirecteur en de studentleden worden voorgedragen door studievereniging M.B.V. Mebiose. De opleidingsdirecteur, studentassessor en beleidsmedewerkers zijn bij de vergaderingen van de BAR aanwezig.

De leden van de BAR voor het cursusjaar 2017-2018 zijn:

 • Mw. Dr. ir. I. Meijerman (FAR), voorzitter
 • Mw. Prof. dr. J.A. Killian (SCH)
 • Dhr. Dr. J.A. Post (BIO)
 • Dhr. Dr. R.A. de Weger (GNK)
 • Mw. J. Hulsen (studentlid)
 • Mw. R. Bos (studentlid)
 • Mw. R. van de Wetering (studentassessor), adviseur
 • Dhr. Dr. K.R. Vrijsen (beleidsmedewerker), adviseur
 • Dhr. Dr. W.J.A.G. Dictus (opleidingsdirecteur), adviseur

 

De opleidingscommissie bachelor BMW (OC-B) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleiding Biomedische Wetenschappen. Dit doet ze o.a. door cursus- en exit-evaluaties te beoordelen en problemen te signaleren via de studentvertegenwoordigers. De opleidingscommissie adviseert de opleidingsdirecteur over de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid en over het opstellen van de onderwijs- en examenregeling (OER).

De opleidingscommissie is samengesteld uit vijf vertegenwoordigers van de drie faculteiten, Geneeskunde, Diergeneeskunde en Bètawetenschappen en een evenredig aantal studenten. De leden van de opleidingscommissie worden benoemd door de decaan. De docentleden worden voorgedragen door de opleidingsdirecteur en de studentleden worden voorgedragen door studievereniging M.B.V. Mebiose. De opleidingscoördinator en studieadviseur zijn bij de vergadering van de opleidingscommissie aanwezig.

De opleidingscommissie is als volgt samengesteld:

 • Dhr. Dr. G.M.J. Ramakers (GNK), voorzitter
 • Mw. Dr. P. Krijgsheld (BIO)
 • Dhr. Dr. A.I.P.M. de Kroon (SCH)
 • Dhr. Dr. ing. M. Houweling (DGK)
 • Mw. Dr. J. Scheerens (FAR)
 • Mw. F. Elferink (studentlid)
 • Mw. F. Velthuis (studentlid)
 • Mw. C.D.N. Maljaars (studentlid)
 • Dhr. N. Magielse (studentlid)
 • Mw. S.F. Plugge (studentlid)
 • Mw. R. van de Wetering (studentassessor)
 • Mw. Dr. J.W.M. Freriksen (opleidingscoördinator), adviseur
 • Dhr. Drs. K.J.J. de Fockert-Koefoed (studieadviseur), adviseur
 • Mw. E.A. Visser-de Sain (ambtelijk secretaris)

Biomedische Wetenschappen is een interfacultaire opleiding die valt onder Utrecht Life Sciences. Utrecht Life Sciences is een samenwerking tussen de faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde, de Bètafaculteit, waaronder de departementen Biologie, Scheikunde en Farmacie vallen, en het Hubrecht Instituut. De decanen van de drie faculteiten hebben de eindverantwoordelijkheid voor de opleiding gemandateerd aan de decaan Geneeskunde. De Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad) controleert en adviseert de decaan.

De meeste zaken die spelen binnen Biomedische Wetenschappen kunnen op het niveau van het managementteam, de Bachelor Advies Raad en de Opleidingscommissie worden behandeld. Sommige besluiten, zoals de goedkeuring van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), worden echter door de decanen en met instemming van de O&O-raad genomen. De Opleidingscommissie BMW geeft hierover wel advies aan de O&O-raad.

 • Dr. Wim Dictus

  Opleidingsdirecteur BMW
 • Dr. Astrid Freriksen

  Opleidings- coördinator BMW
 • g.vandervelden

  Dr. Gisela van der Velden

  Beleidsmedewerker BMW
 • Dr. Krijn Vrijsen

  Beleidsmedewerker BMW
 • Juliëtte Schouten

  Beleidsmedewerker BMW
 • evisser

  Ellen Visser

  Management-Assistent BMW
 • Dr. Marc van Mil

  Medewerker onderwijsinnovatie BMW
 • Drs. Simone Schut

  Coördinator BMW Academie en SLO