Vertrouwenspersoon en klachtencoördinator

Heb je tijdens je studie of stage te maken met ongewenste omgangsvormen? Dan is het belangrijk dat je dit bespreekt met iemand die je kunt vertrouwen.

Ongewenste omgangsvormen

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding, tijdens de coschappen of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon, studieadviseur of klachtencoördinator kan je hierbij helpen. Voor alle genoemde personen geldt dat ze vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht omgaan en het niet delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Vertrouwenspersoon UMCU / UU

Volg je op dit moment een stage in een andere organisatie dan het UMC Utrecht of de Universiteit Utrecht dan kun je ook contract opnemen met de vertrouwenspersoon van die organisatie. Een bijkomend voordeel hiervan is dat vertrouwenspersonen die verbonden zijn aan de organisatie waarin het voorval heeft plaatsgevonden iets kan doen om te voorkomen dat dit nogmaals plaatsvindt. We hopen dat je jouw ervaring daarnaast ook wilt aankaarten bij onze eigen vertrouwenspersonen zodat we de leeromgeving(en) kunnen verbeteren.

Klachtencoördinator

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je dit bespreken met de klachtencoördinator. Een klacht kan betrekking hebben op een gedraging tegenover jou. De klachtencoördinator treedt in eerste instantie op als bemiddelaar. Levert bemiddeling niets op, dan legt de klachtencoördinator de klacht voor aan de klachtencommissie van de opleiding welke de klacht beoordeelt t.a.v. de gedraging (onheuse bejegening). Je wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst hiervan.

Studieadviseur

Jaco de Fockert-Koefoed, Ariët van Laar, Annemoon Bregt en Ineke Steenhoek, te bereiken via adviseurs@umcutrecht.nl. Bij hen kun je behalve voor een gesprek ook terecht voor advies welke vertrouwenspersoon het meest geschikt is om jouw klachten mee te bespreken.

Vertrouwenspersoon verbonden aan de Universiteit Utrecht

Mevrouw Jeanette van Rees, e-mail: j.vanrees@uu.nl

Vertrouwenspersonen verbonden aan het UMC Utrecht

  • Ombudsfunctionarissen: mevrouw L. Copal en mevrouw M. Dekker
  • Vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen: mevrouw S. Everts

Decentrale vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen:

  • Mevrouw M. Huisman
  • Mevrouw S. Reekers
  • De heer M. de Saine
  • Mevrouw B.E.G. Stevens
  • De heer G. van Wandelen
  • De heer D. Wolters

Alle medewerkers zijn bereikbaar via het secretariaat, mevrouw I. van Krieken: ​telefoon: ​088-75 58620. ​E-mailadres: ​ombudsenvertrouwenszaken@umcutrecht.nl

De vertrouwensfunctionaris ongewenste omgangsvormen, biedt samen met de zes decentrale vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, opvang en begeleiding voor studenten en medewerkers die ongewenst gedrag ervaren.

Het bureau ombuds- en vertrouwenszaken is tevens bereikbaar voor activiteiten in het kader van preventie en voorlichting op genoemde aandachtsgebieden.

De functionarissen benadrukken dat het van belang is, dat mensen durven te komen. Het kan escalatie van een situatie voorkomen. Er geldt dat er geen actie wordt ondernomen zonder toestemming van de medewerker en dat vertrouwelijkheid voorop staat.

Klachtencoördinator

Klachtencoördinator mevr. Iris Rigters-Aris, telefoon: 088-755 3817, e-mail: c.a.e.rigters@umcutrecht.nl. Een afspraak maken met de klachtencoördinator kan via het STIP.