Researchproject (Plus)

Als afsluiting van de bacheloropleiding BMW doet elke student in periode 4 van het derde studiejaar het Researchproject. Er bestaat tevens de mogelijkheid om al in periode 3 te beginnen met het Researchproject Plus (deeltijd) en door te gaan in periode 4 (voltijd). 

Periode

 • Researchproject: jaar 3, periode 4
 • Researchproject Plus: meestal deeltijd in periode 3 en voltijd in periode 4
 • Afhankelijk van je studieplanning kunnen het RP en het RP+ ook in andere periodes gedaan worden, maar wel als laatste deel van je studie.

Timeslot

 • Researchproject: ABCD
 • Researchproject Plus: AD of BC in periode 3 en ABCD in periode 4

Studiepunten

 • Researchproject: 15 EC
 • Researchproject Plus: 22,5 EC

Het Researchproject kan ook bij een bedrijf, (onderzoeks)instituut of in het buitenland worden uitgevoerd. Overleg dit altijd met de cursuscoördinator.

Het Researchproject Plus (cursuscode: BMW30110) is identiek aan het Researchproject, maar...

 • bevat 7 weken praktisch werk in plaats van 2;
 • kan alleen worden gevolgd na goedkeuring van de coördinator na ontvangst van een schriftelijke motivatie, een CV en een kopie van de tot dan gevolgde cursussen en behaalde studieresultaten uit OSIRIS, uiterlijk een week voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn voor periode 3.

Op de pagina http://rubric.bmw-uu.nl/nl/ kun je rubrics vinden die een hulpmiddel zijn voor docenten bij de beoordeling van het Researchproject (Plus). Deze zijn ook als PDF te downloaden, zie 'Handige documenten en hand-outs' onderaan deze pagina.

Meer informatie

Er is een informatiecollege in november en een herhaling in februari-maart over de opzet en aanpak van het Researchproject (Plus). De hand-outs van deze colleges vind je onderaan deze pagina onder 'Handige documenten en hand-outs'. 

Het Researchproject (Plus) wordt gekenmerkt door vier essentiële onderdelen:

 1. Het uitvoeren van een literatuurstudie;
 2. Het uitvoeren van een wetenschappelijk experiment c.q. onderzoek (ministage);
 3. Het schrijven van een Engelstalig essay in de vorm van een wetenschappelijk artikel: de bachelorthesis;
 4. Het doen van de elektronische module over wetenschappelijke integriteit, te vinden op de Blackboard site van het Researchproject (Plus).

Literatuurstudie en praktisch werk

Je kiest een onderzoeksgroep en een begeleider waar je graag een bachelorthesis zou willen schrijven. In overleg met de begeleider kies je een onderwerp voor je thesis en zet je een experiment op. Je voert gedurende ongeveer 2 weken (RP Plus ongeveer 7 weken) het praktische werk uit en verwerkt de gegevens in je thesis. Gedurende de resterende tijd (ongeveer 7 weken) bestudeer, analyseer en verwerk je de literatuur die samenhangt met je onderwerp tot een uitgebreide inleiding van je thesis. Het praktisch werk en de literatuurstudie mogen in de tijd wel parallel lopen; de weken geven de tijdsbesteding aan. De gehele thesis omvat minimaal 30-35 bladzijden, waarvan de literatuurstudie minimaal 25 bladzijden inneemt. Voor de literatuurstudie moeten minimaal 25 primaire artikelen gebruikt worden.

Ingangseisen

 • Je mag met je Researchproject beginnen als je 150 studiepunten (EC's) hebt behaald plus twee cursussen hebt gevolgd waarvan de toetsresultaten nog niet bekend zijn. In andere gevallen moet worden overlegd met de examinator of de studieadviseur. 
 • Je mag met het Researchproject Plus beginnen als je 135 EC's hebt behaald en twee cursussen in periode 2 met nog onbekende uitslag. Je moet voorafgaand aan de inschrijving een motivatiebrief indienen bij de examinator dr. J.A. Post (j.a.post@uu.nl), samen met een CV en een kopie van je behaalde resultaten uit Osiris (SVO).

Je kunt je inschrijven via Osiris-student. Dat kan al voordat je een stageplek hebt gevonden.

Aanmeldformulier

Als je een begeleider hebt gevonden, geef je de gevraagde gegevens door aan de examinator (j.a.post@uu.nl) én aan Onderwijszaken (bachelorBMW@umcutrecht.nl) via onderstaand aanmeldformulier. De examinator zal dan een 2e beoordelaar toewijzen en jou en je begeleider verdere informatie sturen. Bij het inleveren van de beoordeling word je gevraagd mee te werken aan een enquête over het Researchproject. 

Aanmeldingsformulier RP en RPplus.docx54.3 KB

Researchproject Plus in het UMC

Studenten die het Researchproject Plus doen en daarbij stage gaan lopen binnen het UMC Utrecht krijgen een UMC stage-account. In het document Accounts voor het lopen van een stage binnen het UMC Utrecht109.4 KB kun je lezen hoe dit geregeld wordt.

Aan het begin van het Researchproject (Plus) zal de examinator, dr. J.A. Post, een korte inleiding geven over het schrijven van een bachelorthesis. Tijdens het schrijven van je thesis loop je misschien tegen bepaalde problemen aan die ondervangen kunnen worden door:

Het Researchproject wordt beoordeeld door de begeleider en door de tweede beoordelaar, die door de examinator wordt aangewezen. Het eindcijfer wordt voor 20% bepaald door het onderzoeksdeel en voor 80% door het schrijven van het literatuuroverzicht. Voor het Researchproject Plus is dat 50-50%. Voor het geven van feedback op het praktische werk en de thesis zijn er rubrics, die als onderbouwing van het cijfer gebruikt worden. De eerste beoordelaar heeft een rubric voor beide onderdelen, de tweede beoordelaar alleen voor de thesis. Deze rubrics kun je hier vinden:

De elektronisch invulbare versies zijn te vinden via http://rubric.bmw-uu.nl/.

Voor het beoordelen (becijferen) van het Researchproject (Plus) is er een beoordelingsformulier dat door de eerste begeleider wordt ingevuld en ondertekend. Het formulier kun je hier vinden:

Het Researchproject (Plus) wordt afgesloten na de volgende stappen:

 1. Een scan van het door de begeleider ondertekende beoordelingsformulier + onderbouwing (rubrics) wordt gemaild naar de coördinator Jan Andries Post via J.A.Post@uu.nl.
 2. Een mailtje door de tweede beoordelaar met het cijfer + onderbouwing aan de coördinator Jan Andries Post, J.A.Post@uu.nl
 3. Het elektronisch indienen door de student van de thesis via de Ephorusknop in de Blackboardsite van het Researchproject. De code die je voor Ephorus gebruikt staat op de Blackboardsite. Het resultaat van de Ephorus-check gaat rechtstreeks naar de examinator Jan Andries Post. 
 4. Het opsturen van de thesis door de student naar bachelorBMW@umcutrecht.nl

Wanneer de beoordelingen van eerste en tweede beoordelaar niet meer dan 1 punt verschillen bepaalt de examinator het eindcijfer en laat dat aan alle betrokkenen weten. Wanneer de beoordelingen meer dan 1 punt verschillen of wanneer de ene beoordelaar een voldoende en de andere een onvoldoende geeft, treedt de examinator op als derde beoordelaar en stelt hij het cijfer vast (rekening houdend met beide beoordelingen). 

Als je denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling voor het Researchproject dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je moet voldoen aan de normen van het eindproduct zoals die gelden voor alle BMW-studenten.
 2. Stuur je aanvraag en het document waarop je verzoek is gebaseerd zowel op papier als elektronisch naar de examencommissie BMW (contactpersoon Mw. Ellen van Dijck; examencommissieBMW@umcutrecht.nl).
 3. Het RP bevat een praktische component; je aanvraag voor vrijstelling zal alleen in overweging genomen worden als het onderzoek met hoogstens één andere student in een gelijke studiesituatie is uitgevoerd. Het praktische werk is dus geen resultaat van een groep mensen, waaronder één of meerdere (senior)onderzoekers.
 4. Het literatuurdeel van het RP is een individuele prestatie. Het werk waarop de vrijstelling wordt aangevraagd bevat een literatuuroverzicht met een omvang die in het vakgebied gebruikelijk is, waarbij een richtlijn is dat de studie gebaseerd is op ongeveer 25 primaire artikelen en het eindverslag 30-35 bladzijden omvat.
 5. Het document is alleen door de aanvrager geschreven; het intellectueel eigendom rust dus alleen bij de aanvragende student.
 6. Het onderzoek en de literatuurstudie mogen niet ouder zijn dan vijf jaar.
 7. Als de examencommissie je verzoek in overweging neemt, zal de examinator van het RP de inhoud en kwaliteit beoordelen (zie de regels rondom het Researchproject) en een plagiaatcontrole uitvoeren. Bovendien is de examinator dan de tweede beoordelaar.

Vragen over deze regels kun je richten aan de examinator van het Researchproject, dr. J.A. Post (j.a.post@uu.nl).

1. Kan ik mijn Researchproject ook op een ander moment dan periode 4 doen?
Als je 150 studiepunten hebt behaald mag je in elke periode aan het Researchproject beginnen, natuurlijk altijd in overleg met je begeleider.
 
2. Mag ik het Researchproject ook over een langere periode dan 10 weken uitsmeren? Bijvoorbeeld omdat ik in periode 4 ook nog een cursus wil doen?
Normaal gesproken kan dit niet, maar als er bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld om alsnog in drie jaar te kunnen afstuderen) zijn kun je een verzoek richten aan de examinator, dr. Jan Andries Post (j.a.post@uu.nl). 
 
3. De onderzoeksgroep die ik op het oog heb, doet geen laboratoriumonderzoek. Mag ik hier dan toch een bachelorthesis schrijven?
Ja, dat zou kunnen. Je hoeft niet per se een laboratoriumonderzoek te doen. Ook het uitvoeren van bijvoorbeeld een epidemiologisch onderzoek voldoet aan de eisen van het Researchproject. Neem bij enige twijfel dan even contact op met de examinator dr. J.A. Post (j.a.post@uu.nl).

4. De begeleider wil wel een scriptie begeleiden maar wil me niet begeleiden bij het onderzoek of het praktisch werk. Wat nu? 
Je zal je begeleider moeten overtuigen dat dit de eisen zijn van het Researchproject en anders een andere begeleider moeten zoeken.
 
5. Hoe vind ik een begeleider voor het Researchproject (Plus)?
Je zou een begeleider kunnen vinden door: 

 • te kijken op de website van de master die je zou willen volgen. Je vindt hier vast namen van onderzoeksgroepen en onderzoekers die deelnemen aan deze master.
 • te kijken op de websites van onderzoeksgroepen die onderzoek doen dat je aanspreekt. Hier vind je ook de namen van onderzoekers die wellicht bereid zijn om je te begeleiden.
 • na te gaan welke cursussen uit de bachelor je het meest interessant vond en vervolgens de docenten van deze cursussen te benaderen als begeleider. Zij kennen veelal ook nog meer potentiële begeleiders.
 • je tutor te vragen of hij/zij wellicht geschikte begeleiders weet.

 
6. Kan ik een Researchproject (Plus) in het buitenland doen?
Ja, dat kan. Je moet dan zelf een begeleider zoeken in het buitenland, goedkeuring vragen aan dr. J.A. Post én bij de afronding een exemplaar van de thesis ter beoordeling opsturen aan dr. J.A. Post  (j.a.post@uu.nl) omdat hij en een lid van de pool van tweede beoordelaars je thesis zullen beoordelen.

7. Moet ik een introductie volgen in het UMC als ik twee weken stage loop?

Nee, dat hoeft niet. In overleg met alle UMC-afdelingen is besloten dat deze UMC-introductie niet hoeft als je maar zo'n korte stage doet.

Mocht je nog andere vragen hebben, mail dan naar dr. J.A. Post (j.a.post@uu.nl).

Studenten Biomedische wetenschappen ronden het Researchproject (Plus) af met een bachelorthesis. Uitzonderlijk goede verslagen kunnen in aanmerking komen voor een aantal prijzen en beurzen.

 • Suzanne Hovinga Award: Deze prijs wordt uitgereikt aan een student die een literatuur-review scriptie van uitzonderlijke kwaliteit heeft geschreven. Aanmeldingen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld op grondigheid, een aantoonbaar begrip van de materie, logica van presentatie van het materiaal, leesbaarheid en creativiteit. Uitsluitend scripties beoordeeld met een eindcijfer 8 of hoger komen in aanmerking. Meer informatie en aanvragen via: www.suzannehovingastichting.nl (deadline 15 april).