Onderzoeksvoorstel

In een onderzoeksvoorstel wordt een gepland onderzoek in een breder kader geplaatst en wordt de te gebruiken onderzoeksmethode beschreven. Het onderzoeksvoorstel komt voort uit de nieuwsgierigheid van de onderzoeker op basis van verwondering of eerdere resultaten. Een huidige stand van zaken en een motivatie voor de gekozen proefopzet is dan ook een belangrijk onderdeel van een onderzoeksvoorstel. Daarnaast wordt een tijdsplanning gegeven en vaak ook een verantwoording van de financiën.

Onderzoek doen kost veel geld. Met een onderzoeksvoorstel probeer je een speciale commissie of organisatie te overtuigen dat het door jou beschreven onderzoek zo belangrijk en dermate goed uitgedacht is dat het uitgevoerd – en dus gefinancierd – moet worden. Net als het schrijven van een wetenschappelijk artikel is het schrijven van een onderzoeksvoorstel een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van een onderzoeker.  Het aanvragen van onderzoeksgelden is zeer competitief, dus het is belangrijk dat jouw onderzoeksvoorstel erbovenuit steekt.

De mate van diepgang in de verschillende onderdelen van een onderzoeksvoorstel hangt af van de organisatie die je aanschrijft om de beurs aan te vragen. Ieder onderzoeksvoorstel bevat tenminste onderstaande onderdelen:

Titel

De titel moet kort en bondig aangeven wat voor onderzoek je gaat doen. 

 

Inleiding

In de inleiding plaats je het onderzoek in een breder kader en schets je de maatschappelijke kader en de wetenschappelijke relevantie. Aan het einde van de inleiding formuleer je welk probleem je met jouw onderzoeksvraag op wilt lossen, inclusief onderbouwde hypothesen en verwachtingen. De inleiding is veel beknopter dan die van het uiteindelijke verslag van het daadwerkelijk uitgevoerde onderzoek; veel literatuur kom je pas later tegen (tijdens de uitvoering van je onderzoek).

Materialen en methoden

Hierin beschrijf je de gekozen experimentele opzet en motiveer je waarom dit (de beste) passende opzet is die je hebt gekozen op basis van literatuuronderzoek. Ook de te gebruiken statistische toetsen (inclusief argumentatie) worden hier vermeld. 

Literatuurlijst

De literatuurlijst wordt samengesteld uit de literatuur beschreven in de inleiding en de materialen en methoden. Wetenschappers proberen in een onderzoeksvoorstel ook altijd te refereren naar eigen werk, om aan de commissie te laten zien dat zij reeds bekend zijn met het onderwerp of een bepaalde expertise hebben. 

Tijdsplanning & budgettering

Het is belangrijk de beschikbare tijd en middelen van tevoren goed in te delen. Voor de planning wordt er een driedeling gemaakt: uitvoering van het experiment, data-analyse en verslaglegging. Houd er rekening mee dat sommige zaken van elkaar afhankelijk zijn. Een Gantt-grafiek geeft (visueel) meer inzicht in deze afhankelijkheden in de tijdsplanning. Hoe je zo’n grafiek maakt in Excel vind je hier.

Voor de budgettering wordt er onder andere verschil gemaakt tussen salaris, bench fee (algemene lab-gelden) en specifieke kosten (aanleren van een bepaalde techniek, opzetten van databank, aanschaf apparatuur). Bedenk wel: tijd is geld!

Een goed onderzoeksvoorstel is formeelobjectiefhelder en bondig geformuleerd. Naast de inhoud (of alles correct is) word je ook beoordeeld op schrijftechniek, de structuur en opbouw en leesbaarheid van je verhaal. In de rubric zijn de criteria per onderdeel weergegeven.