Wat houdt het Honours Programma in?

Het totale Honours Programma van Biomedische wetenschappen (HP-BMW) omvat 45 studiepunten, verspreid over het tweede en derde jaar van de bachelor. Het programma is deels extracurriculair en valt deels binnen het curriculum. Het HP-BMW bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een individueel project en honourscursussen. Daarnaast organiseren de honoursstudenten elk jaar een buitenlandse reis. Als honoursstudent ontvang je een honourscertificaat als je aan de onderstaande onderdelen hebt voldaan én als je voor de opleiding een gewogen cijfergemiddelde van minimaal een onafgeronde 7,0 hebt gehaald.

Voor meer informatie zie ook art. 3.11 van de OER of de website van de Stichting Honours BMW Utrecht.

Het gemeenschappelijke deel van het Honours Programma bestaat uit maandelijkse thematische groepsbijeenkomsten. Deze kunnen onder andere de volgende vormen aannemen:

 • Journal clubs: de groep bestudeert en bediscussieert een artikel van een high impact journal, al dan niet in het bijzijn van een specialist. Tijdens de bijeenkomst presenteert één student het artikel, gevolgd door een uitgebreide discussie.
 • Seminars: een gerenommeerde spreker wordt uitgenodigd voor een presentatie over zijn/haar werk. Ter voorbereiding op elk seminar wordt literatuur bestudeerd aan de hand van stellingen of een casus.
 • Tussentijdse en slotrapportages: de studenten geven een overzicht van de voortgang van hun individuele project.

De groepsbijeenkomsten vinden plaats buiten de geroosterde uren (in de avond) en kunnen gecompenseerd worden door inwisseling van één keuzecursus (7,5 EC).

Als honoursstudent werk je twee jaar lang aan een individueel project. Je wordt hierbij begeleid door een senior onderzoeker. Je mag een eigen invulling geven aan het project: de enige voorwaarde is dat zowel de begeleider als de coördinator van het HP-BMW ermee instemmen. Je kunt bijvoorbeeld een review schrijven, experimenteel onderzoek doen of een project uitvoeren in het bedrijfsleven. Van de studenten wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. Het individueel project wordt als extracurriculaire activiteit beschouwd.

Als honoursstudent stel je een deel van je programma zelf samen. Je kunt hierbij kiezen uit verschillende onderdelen, zoals:

 • De cursus Oriëntatie Honours Programma (7,5 EC)
 • De cursus One Health (7,5 EC). Deze cursus in jaar 2 wordt aangeraden voor honoursstudenten.
 • Verzwaring van een reguliere cursus: een reguliere BMW-cursus kan worden verzwaard tot een honourscursus middels een verdiepende of verbredende opdracht. De honoursstudent stelt de verzwarende opdracht zelf voor. De opdracht moet vooraf worden besproken met en worden goedgekeurd door de cursuscoördinator en de honourscoördinator.
 • Een cursus van het Descartes college
 • Andere honourscursussen van de UU of een andere universiteit in het binnen- of buitenland
 • Winterschools, summerschools, congresbezoeken, etc.
 • Andere verbredende of verdiepende activiteiten die binnen het programma passen
 • Het opdoen van internationale ervaring, wat een verplicht element van het programma is. Dit vervult een honoursstudent in ieder geval door deelname aan tenminste één van de twee buitenlandse reizen. De buitenlandse reis wordt elk jaar georganiseerd door een deel van de HP-studenten voor beide jaargroepen van het HP. Tijdens deze reizen worden labs van biomedische bedrijven, universiteiten en andere instituten bezocht.