Stappenplan studeren in het buitenland

Kies je er als BMW-student voor om tijdens je studie een semester van je examenprogramma te studeren in het buitenland, dan dien je hiervoor toestemming van de Bachelor Examencommissie (BEC) te verkrijgen. Je kunt in dat geval de buitenlandse cursussen opnemen in je profileringsruimte (45 ECTS). De BEC beoordeelt cursussen zo zorgvuldig mogelijk en vraagt daarbij advies van inhoudsdeskundige docenten waar nodig. Daarbij wordt vastgesteld wat het niveau van de cursus is, hoeveel ECTS (studiepunten) de cursus waard is en of er een mogelijke overlap bestaat met Utrechtse BMW-cursussen.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Je staat als voltijdstudent ingeschreven bij de Universiteit Utrecht tijdens je uitwisseling.
  • Je hebt minstens 60 EC behaald vóór de start van je uitwisseling.
  • Je moet de vakken die je in het buitenland volgt, inbrengen in je studieprogramma.

Studie aan een buitenlandse universiteit wordt afgeraden in geval van een studievertraging met één of meer openstaande verplichte (rode) cursussen. Je zult die dan namelijk na je verblijf in het buitenland nog verplicht (opnieuw) moeten volgen (zie de OER artikel 4.5, lid 4 en 5) en daardoor zo goed als zeker minstens een half jaar studievertraging oplopen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Ieder jaar vindt er in oktober een voorlichtingsbijeenkomst plaats waarin alle stappen duidelijk worden verteld door een beleidsmedewerker van de opleiding en het International Office. Hieronder vind je de laatste versie van de presentatie van deze voorlichtingsbijeenkomst. Hier staat ook een handige tijdlijn in. 

Study abroad voorlichting - okt 2020.pdf3.21 MB

Wat moet je doen voordat je naar het buitenland vertrekt?

  1. Maak een voorlopig study plan (gebruik het standaard format), bespreek deze indien nodig met de studieadviseur.
  2. Laat het voorlopige study plan ondertekenen door International Office.
  3. Meld je vóór 1 december aan voor studeren in het buitenland via Osiris. Upload tevens je ondertekende, voorlopige study plan. (N.B. op 1 maart en 15 juni zijn er ook nog aanmeldrondes voor de restplekken, kijk op de UU-website)
  4. Maak vóór 1 maart een afspraak met de studieadviseur om je (bijgewerkte) study plan door te spreken. De studieadviseur stuurt jouw study plan door naar de examencommissie voor goedkeuring.
  5. Mail vóór 1 maart naar beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl met het verzoek om in aanmerking te komen voor de BMW beurs.
  6. Meld eventuele wijzigingen in je study plan direct bij de examencommissie, bijvoorbeeld als je in een andere cursus geplaatst wordt.
  7. Wanneer je terug bent uit het buitenland beoordeelt de examencommissie je definitieve studieprogramma, oftewel het pakket van vakken dat je daadwerkelijk hebt gevolgd, op inhoud, niveau en aantal studiepunten.

Voorlopig study plan

Om je aan te melden voor een uitwisseling, moet je een voorlopig study plan opstellen en door het International Office (international.office@umcutrecht.nl) laten ondertekenen. Het ondertekende formulier upload je in Osiris, tezamen met je motivatie. Gebruik dit format voor het maken van je study plan:

Study plan UMCU.docx43.35 KB

Study plan bijwerken en afspraak met studieadviseur

Zodra je meer duidelijkheid hebt over een mogelijke plaatsing bij een gastuniversiteit kan je je study plan bijwerken. Zoek zelf zoveel mogelijk uit en wees zo duidelijk en compleet mogelijk voor wat betreft de omschrijving van cursussen. Stuur je bijgewerkte study plan vóór 1 maart op naar de studieadviseur via adviseurs@umcutrecht.nl en vraag een afspraak aan. Jullie gaan samen je study plan doorspreken. De studieadviseur stuurt jouw study plan naar de examencommissie voor goedkeuring.

Wijzigingen study plan naar examencommissie

Waarschijnlijk werk je je study plan nog bij nadat je al een afspraak met de studieadviseur hebt gehad. Het kan namelijk zijn dat je toch niet voor een bepaalde cursus wordt geplaatst. Neem bij zo een aanpassing zo spoedig mogelijk contact op met de examencommissie (examencommissieBMW@umcutrecht.nl) met een duidelijke omschrijving van de verandering en gegevens met betrekking tot de te volgen cursussen. Pas ook het eerder gemaakte study plan aan en geef altijd duidelijk aan wat de samenstelling van de nieuw ingebrachte cursus is (aantal uren HC, practicum, etc.) en de verdeling van de punten over de verschillende onderdelen.

Let op: in principe worden elders gevolgde cursussen als niveau 1 keuzecursussen (groene cursussen) gewaardeerd. Zorg ervoor dat je voldoende niveau 3 cursussen bij BMW volgt. 

Het uiteindelijke, definitieve studieprogramma is in feite het overzicht van de cursussen die je elders daadwerkelijk hebt gevolgd en succesvol hebt afgerond en dat je na terugkeer ter goedkeuring voorlegt aan de examencommissie. Bij die formele goedkeuring geeft de examencommissie een verklaring waarin wordt aangegeven voor hoeveel ECTS de cursussen meetellen, op welk niveau, en of de waardering (het cijfer dat je hebt gehaald) wordt omgezet in een gehaald of niet-gehaald. Er wordt geen cijfer aan de cursus verbonden.

Verstuur je definitieve studieprogramma naar de examencommissie (examencommissieBMW@umcutrecht.nl).

Beoordeling

Vraag vooraf aan de docent waarbij je een cursus volgt om een beoordeling van de resultaten, niet alleen in letters (A-F), maar ook in % van de maximale score. De universiteiten geven een gecertificeerd overzicht mee of versturen dit, op verzoek van de student, naar de examencommissie in Nederland:

Examencommissie BMW
t.a.v. E.K.M. van Dijck
HB 1.06, Postbus 85500
3508 GA Utrecht
The Netherlands

Vraag dus of ze bij je gastuniversiteit een gecertificeerd overzicht naar de examencommissie kunnen sturen.

Voldoende/onvoldoende

Cursussen gevolgd in het buitenland worden alleen met een voldoende of onvoldoende beoordeeld door de examencommissie. De behaalde cursus komt wel in je Transcript of Records bij je bachelordiploma te staan, maar telt niet mee voor je gemiddelde eindcijfer. 

De examencommissie beoordeelt je resultaten en laat dit in Osiris registreren als gehaald of niet-gehaald. Bij terugkeer meld je je bij het secretariaat van de examencommissie en overhandig je alle originele (geen kopie) formulieren/cijferlijsten/beoordelingen. Binnen twee weken worden de cijfers omgezet en ontvang je hierover bericht. Ontbreken er gegevens, dan kan het langer duren.

Tenslotte vindt er registratie plaats van je resultaten in Osiris door de afdeling Onderwijszaken.