Examencommissie

De Bachelor Examencommissie (BEC) toetst de examenprogramma’s van de studenten aan de daarvoor geldende regels. De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor onderdelen van het examenprogramma. Tevens kan de examencommissie op verzoek goedkeuring verlenen aan een student om onderwijsonderdelen te volgen die geen deel uitmaken van het programma. De examencommissie behandelt meldingen van fraude en plagiaat en beoordeelt cursussen behaald in het buitenland. De examencommissie benoemt de examinatoren van de cursussen en geeft samen met de opleidingsdirecteur het bindend studieadvies.

Aanvragen voor de examencommissie kunnen per mail (examencommissieBMW@umcutrecht.nl) of schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de examencommissie. Een voorlopige reactie wordt gegeven binnen 10 werkdagen en de behandeling zal plaatsvinden in de eerstvolgende vergadering van de examencommissie na ontvangst van het verzoek.

De examencommissie van BMW is als volgt samengesteld:

 • Dhr. Dr. J.A. Post (BIO), voorzitter
 • Dhr. Dr. B.M. Gadella (DGK)
 • Mw. Dr. E. de Graaff (BIO)
 • Mw. Drs. M.J.W. van Hoeij (GNK)
 • Mw. Dr. A.H. van Houwelingen (FAR)
 • Mw. Dr. I.E. Thunnissen (GNK)
 • Mw. Drs. C.M. Kesler (lid)
 • Mw. E.K.M. van Dijck, ambtelijk secretaris
 • Dhr. Dr. K.R. Vrijsen (adviseur onderwijsinnovatie), adviseur
 • Mw. Drs. A.P.A. Bregt (studieadviseur), adviseur
 • E. van Dijck

  Ellen van Dijck

  Ambtelijk Secretaris Bachelor Examencommissie