Bindend studieadvies (BSA)

Tijdens je eerste studiejaar ontvang je uiterlijk 31 januari een tussentijds, schriftelijk (niet-bindend) studieadvies op basis van de resultaten uit periode 1 en de deelresultaten van periode 2. Aan het einde van het eerste studiejaar (uiterlijk 31 augustus) krijg je een schriftelijk, bindend studieadvies van de examencommissie. Dit advies is positief als je op dit moment 45 studiepunten of meer hebt behaald.

Update 14 januari 2021

Voor het collegejaar 2020-2021 is de norm voor het BSA met 7,5 studiepunten verlaagd naar 37,5 EC. Voor eerstejaarsstudenten betekent dit dat zij in het algemeen één groot vak minder af hoeven te ronden om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar. Lees het volledige nieuwsbericht op de UU studentensite.

Aan de hand van het tussentijdse advies kan je jezelf beraden op het verdere verloop van je studie. Wij raden je ten sterkste aan om je studievoortgang met je tutor of de studieadviseur te bespreken en bij twijfel of een negatief studieadvies eventueel het besluit te nemen om te stoppen met de studie.

Indien je jezelf vóór 1 februari hebt uitgeschreven, krijg je een aangehouden studieadvies. Dit houdt in dat je jezelf het volgende collegejaar weer mag inschrijven voor dezelfde bacheloropleiding. Je moet dan wel opnieuw 45 of meer studiepunten behalen.

Wanneer je minder dan 45 studiepunten hebt gehaald, ontvang je een negatief bindend studieadvies en kan je jezelf gedurende drie jaar niet meer inschrijven voor de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Uitzonderingen

De examencommissie betrekt ook persoonlijke omstandigheden en overmachtsituaties in haar advies. Als er omstandigheden zijn waardoor jij niet of onvoldoende kan studeren, zoals ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, dan moet je dit zo spoedig mogelijk melden bij de studieadviseur. De examencommissie kan in dat geval besluiten om nog geen negatief studieadvies uit te brengen, maar het bindend studieadvies aan het einde van het volgende studiejaar uit te brengen.

Nieuwe studiekeuze

Studenten die een negatief bindend studieadvies ontvangen, kunnen voor hulp bij het bepalen van hun nieuwe studiekeuze terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur kan individuele begeleiding geven en doorverwijzen naar het universitair Centrum Studiekeuze. Je kan binnen 4 weken in beroep gaan tegen de beslissing van de examencommissie bij het College van Beroep voor de Examens.

De formele regeling van het bindend studieadvies en de daarbij behorende procedure is vermeld in art. 7.4 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).