Honoursprogramma (HP)

Voor getalenteerde en gemotiveerde studenten die een extra uitdaging zoeken bovenop het gewone curriculum, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het tweejarige Honoursprogramma van BMW (HP-BMW). Het HP-BMW is toegankelijk voor een geselecteerde groep van tien tot twaalf gemotiveerde en getalenteerde BMW-studenten per jaar. Het is mogelijk om in het eerste jaar al kennis te maken met het programma door deel te nemen aan de cursus Oriëntatie Honours Programma. De selectie voor het volledige programma vindt aan het einde van het eerste jaar plaats op basis van studievoortgang, motivatie, CV en een gesprek.

Het totale HP-BMW omvat 45 studiepunten die deels extracurriculair zijn en deels binnen het curriculum vallen. Het HP-BMW bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een individueel project en honourscursussen. Daarnaast moet het programma in ieder geval ook een internationaal element bevatten: de honoursstudenten organiseren een buitenlandse reis.

Groepsbijeenkomsten (gemeenschappelijk, 7,5 EC)

Het gemeenschappelijke deel bestaat uit maandelijkse thematische groepsbijeenkomsten. Deze bestaan uit:

 • Journal clubs: de groep bestudeert en bediscussieert een artikel van een high impact journal al dan niet in het bijzijn van een specialist. Tijdens de bijeenkomst presenteert één student het artikel, gevolgd door een uitgebreide discussie.
 • Seminars: een gerenommeerd spreker wordt uitgenodigd voor een presentatie over zijn/haar werk. Ter voorbereiding op elk seminar wordt aan de hand van stellingen of een casus literatuur bestudeerd.
 • Tussentijdse en slotrapportages: de studenten geven een overzicht van de voortgang van hun individuele project.

De groepsbijeenkomsten vinden plaats buiten de geroosterde uren (in de avond) en kunnen gecompenseerd worden door inwisseling van één keuzecursus (7,5 EC).

 

Individueel project (honours-thesis, 15 EC)

Als honoursstudent werk je twee jaar lang aan een individueel project. Je wordt hierbij begeleid door een senior onderzoeker. Je kan aan dit project een eigen invulling geven onder voorwaarde dat zowel de begeleider als de coördinator van het HP-BMW ermee instemmen. De inhoud van het project kan bijvoorbeeld zijn: het schrijven van een review, het doen van experimenteel onderzoek of een project in het bedrijfsleven. Van de studenten wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. Het individueel project wordt als extracurriculaire activiteit beschouwd.

 

Keuzeonderdelen (22,5 EC)

Als honoursstudent stel je een deel van je programma zelf samen, waarbij je kunt kiezen uit verschillende onderdelen, zoals:

 • Cursus Oriëntatie Honours Programma (7,5 EC)
 • Cursus One Health (7,5 EC). Deze cursus in jaar 2 wordt aangeraden voor honoursstudenten.
 • Verzwaring van een reguliere cursus: een reguliere BMW-cursus kan worden verzwaard tot een honourscursus middels een verdiepende of verbredende opdracht. De honoursstudent stelt de verzwarende opdracht zelf voor. De opdracht moet vooraf worden besproken met en goedgekeurd door de cursuscoördinator en de honourscoördinator.
 • Cursus van het Descartes college
 • Andere honourscursussen van de UU of een andere universiteit in het binnen- of buitenland
 • Winterschools, summerschools, congresbezoeken, etc.
 • Andere verbredende of verdiepende activiteiten passend binnen het programma.
 • Internationale ervaring. Een verplicht element van het programma is het opdoen van internationale ervaring, in ieder geval door deelname aan tenminste één van de twee buitenlandse reizen. Elk jaar organiseert een deel van de HP-studenten een buitenlandse reis voor beide jaargroepen van het HP. Tijdens deze reizen worden labs van biomedische bedrijven, universiteiten en andere instituten bezocht.
 

Als honoursstudent ontvang je een honourscertificaat als je aan de bovenstaande onderdelen hebt voldaan én als je voor de opleiding een gewogen cijfergemiddelde van minimaal een onafgeronde 7,0 hebt gehaald.

Voor meer informatie zie ook art. 3.8 van de OER.

De selectie van de studenten vindt plaats op basis van behaalde cijfers, behaalde studiepunten, motivatie en een interview. Alleen 1e-jaars studenten worden geselecteerd voor het programma.

Als je geïnteresseerd bent in het volgen van het HP-BMW kan je je aanmelden via de opleidingscoördinator Mw. Dr. J.W.M. Freriksen of via je tutor. Daarnaast wordt er half mei een selectie gemaakt van de beste 15% van alle eerstejaarsstudenten. Deze studenten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure via een brief en zij kunnen zich aanmelden middels het opsturen van een motivatiebrief en een CV. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek, waarbij onder andere de coördinator van het honoursprogramma aanwezig is. Uit alle gegadigden worden uiteindelijk ongeveer 10-12 studenten geselecteerd.

 Het programma start in september van het tweede studiejaar.

De Universiteit Utrecht biedt ook een honoursprogramma aan: het Descartes College. De honourscursussen van het Descartes College zijn interdisciplinair en verschillen van het facultaire honoursaanbod vanwege hun universiteitsbrede karakter. Je bekijkt je eigen discipline vanuit het geheel van de wetenschappen en gaat in discussie met de beste studenten en docenten van andere vakgebieden. In iedere cursus wordt vanuit een andere invalshoek gereflecteerd op de wetenschap. Je volgt de cursussen in het tweede en derde jaar van je opleiding.

Aanmelding en selectie

Gemotiveerde en breed geïnteresseerde studenten kunnen zich aan het einde van het eerste jaar van hun bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht aanmelden voor de selectie van het Descartes College. Ben jij al honoursstudent? Dan hoef je niet deel te nemen aan de selectie en kan je je direct inschrijven (per semester) voor één of meerdere cursussen van het Descartes College.

Op de website van het Descartes College kun je meer informatie vinden.

Voor meer informatie kun je terecht bij de HP-coördinators, dr. K.D. Denzer (K.Denzer@umcutrecht.nl) en dr. T.B. Dansen (T.B.Dansen@umcutrecht.nl).

Zie art. 3.8 van de OER voor de reglementen aangaande het HP-BMW.

Tot slot kun je ook uitgebreide informatie vinden op de website van de Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht (HBU).