Frequently Asked Question (FAQ)

We krijgen regelmatig vragen over regels en procedures binnen de opleiding BMW. Staat jouw vraag hier niet bij? Loop dan even langs het STIP.

Bekijk hier de speciale FAQ over onderwijs ten tijde van het coronavirus.

Wat zijn de consequenties als ik in het eerste jaar geen 45 studiepunten haal?

Bij minder dan 45 studiepunten krijg je aan het einde van het jaar een negatief bindend studieadvies en moet je stoppen met de opleiding BMW. Mocht er sprake zijn van bijzondere omstandigheden waardoor je je niet goed hebt kunnen concentreren op de studie, dan is het zaak dit zo spoedig mogelijk te melden bij de studieadviseurs.

Wat moet ik doen als ik ziek ben tijdens tentamens of tijdens het verplichte onderwijs van een cursus?

Neem contact op met de studieadviseur. Deze zal bekijken wat de mogelijkheden zijn om iets in te halen en dit overleggen met de coördinator van het vak of de Examencommissie.

Ik heb een aanvullende toets in augustus die bepalend is voor het behalen van een positief bindend studieadvies. Hoe snel hoor ik of ik het tentamen gehaald heb?

Door Onderwijszaken BMW wordt aan de betreffende docent gevraagd om als eerste de toetsen na te kijken van studenten die met het behalen van de cursus voldoen aan de eis van 45 studiepunten. Daar zal dan zo veel mogelijk rekening mee gehouden worden.

Ik heb moeite met het plannen van mijn studie. Wat moet ik doen?

Neem contact op met één van de studieadviseurs (e-mail:adviseurs@umcutrecht.nl).

Wat gebeurt er als ik door capaciteitsproblemen in de knoei komt met het aantal gele vakken dat ik moet halen?

Dit kan geen probleem zijn. Er zijn voldoende mogelijkheden (10) om aan de eisen (5 gele vakken) te voldoen.

Als ik in een periode word uitgeloot voor een vak, heeft dat dan nog effect op een volgende loting?

Ja, je wordt dan voor de volgende periode zoveel mogelijk bij een cursus van je eerste voorkeur geplaatst. In een enkel geval zal dit echter door een te grote vraag en een te kleine cursuscapaciteit niet mogelijk zijn. 

Kan ik mij voor meer dan twee cursussen per periode inschrijven?

Ja, dat kan, maar let op:

 1. Per opleiding kun je je per timeslot maar voor één cursus opgeven;
 2. Indien je je in hetzelfde timeslot inschrijft voor een BMW-cursus en een cursus bij Biologie, dan word je bij Biologie met zekerheid niet geplaatst;
 3. Het volgen van meer dan twee cursussen per periode is zwaar en niet voor elke student weggelegd. Overleg dit met de studieadviseurs;
 4. De opleiding en de cursuscoördinatoren zijn er niet voor verantwoordelijk wanneer de eindtoetsen (van twee vakken in hetzelfde timeslot) in tijd overlappen.

Hoe vaak mag ik een cursus doen?

Je mag het kleinschalige onderwijs van een cursus slechts één keer volgen. Een tweede keer kan alleen met uitdrukkelijke goedkeurig van de cursuscoördinator, mits er nog plaats is na de inschrijvingsperiode. Mocht je een cursus niet goed hebben kunnen volgen als gevolg van overmacht, overleg dan met de studieadviseur.

Wat is het verschil tussen een 'major-gebonden keuzecursus' en een cursus uit de 'vrije keuzeruimte'?

De major-gebonden keuzecursussen zijn onderverdeeld in twee groepen: de major-gebonden verplichte keuzecursussen en de major-gebonden vrije keuzecursussen. Deze groepen cursussen zijn beter bekend als respectievelijk de gele en groene cursussen. Een gele cursus is een cursus uit het palet van 10 speciaal hiervoor bedoelde cursussen die allen een basisvak van de Biomedische Wetenschappen zijn. Hiervan moet je er minimaal 5 kiezen. Uit de groene cursussen, die meestal een aanpalend of verdiepend vakgebied ten opzichte van de gele cursussen behandelen, mag je vrij kiezen. In veel gevallen zul je in ieder geval één groene cursus volgen, bijvoorbeeld om je goed voor te kunnen bereiden voor je master. In de "vrije keuzeruimte" kun je iedere cursus kiezen die je zelf wilt. Dat mag ook een cursus zijn bij een andere opleiding of universiteit. Als het gaat om een cursus buiten de UU, dan is het noodzakelijk om vooraf toestemming te hebben van de Bachelor Examencommissie.

Waar kan ik de profileringsruimte vinden in het curriculumschema?

De profileringsruimte is niet specifiek in het curriculumschema aangegeven. Elke student mag maximaal 25% (45 studiepunten) van het totale bachelorprogramma invullen met cursussen die aansluiten bij zijn/haar ambities en interesses. Dit kunnen cursussen binnen de BMW zijn (bijvoorbeeld een groene cursus of een zesde gele cursus), maar ook cursussen buiten BMW of zelfs buiten de UU.

Kan ik vakken volgen bij een andere opleiding?

Ja, dat is zeker mogelijk. Binnen Utrecht is uitwisseling erg gemakkelijk, omdat alle opleidingen (behalve GNK en DGK) een roostersysteem hebben van 4 x 10 weken met timeslots. Houd er wel rekening mee dat de capaciteit van een cursus de beperkende factor kan zijn en dat een cursus dus vol kan zitten. Het is goed dit zorgvuldig uit te zoeken, eventueel samen met de studieadviseur van de betreffende opleiding.

Als ik bij een andere opleiding een cursus wil doen, is er dan altijd plek?

Dat hangt af van de capaciteit van de betreffende cursus. Meestal hebben de studenten van de 'eigen' opleiding namelijk voorrang. Het is goed hier tijdig naar te informeren bij de betreffende opleiding. Deze informatie is meestal goed te verkrijgen bij het studiepunt, Onderwijszaken of de studieadviseur van de opleiding.

Waar kan ik cursussen van andere opleidingen vinden? 

Alle cursussen binnen en buiten de opleiding zijn te vinden in de onderwijscatalogus van Osiris. Daarnaast vermelden veel opleidingen op hun eigen (facultaire) website een lijst van keuzevakken en minors voor studenten buiten de eigen opleiding. In onze studiegids is een tabel opgenomen met mogelijk geschikte cursussen bij Farmacie, Biologie, Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde. Controleer wel of de cursus geen overlap vertoont met een reeds gevolgde of nog te volgen BMW-cursus.

Is er een overzicht van elkaar uitsluitende cursussen?

Ja, voor zover bij ons bekend. In bijlage 3 van de OER is een overzicht te vinden van de overlap tussen gele BMW-cursussen en enkele Biologie- en Farmaciecursussen. 

Mag ik ook cursussen volgen buiten de Universiteit Utrecht?

Ja, dat mag ook. Overleg in dat geval met de studieadviseurs over mogelijke praktische problemen en vraag vooraf toestemming aan de Bachelor Examencommissie.

Wat doe ik als ik word uitgeloot voor een cursus?

Dan zijn er twee opties:

 • Ingaan op het aanbod van de opleiding om je in te schrijven voor één van de andere BMW-cursussen waar nog wel plek is;
 • Jezelf inschrijven voor een cursus van een andere opleiding.

Mag ik in jaar 2 al cursussen van niveau 3 volgen?

Ja, mits je aan de ingangseisen van het vak voldoet. Zie daarvoor de beschrijving van de vakken in de studiegids.

Wat zijn de regels rondom het volgen van een minor?

Er zijn universitaire regels voor een minor. De regels staan niet alleen in de OER, maar zijn ook te vinden in de studiegids en op de speciale minorwebsite van de UU. De opleidingen die minoren aanbieden hebben overigens rekening gehouden met deze eisen.

Hoe kan ik me aanmelden voor aanvullende toetsing?

Je hoeft je niet aan te melden voor aanvullende toetsing. Wanneer je in aanmerking komt voor een aanvullende toets, word je hier automatisch voor ingeschreven. Dat gebeurt ofwel op basis van een eindcijfer tussen de 4,0 en 5,5, ofwel op basis van de code ‘AANV’ in Osiris. Deze code verschijnt in Osiris als:

 1. je niet voldoet aan de eisen van alle toetsonderdelen (waardoor er geen eindcijfer berekend kan worden), of;
 2. je wegens bijzondere omstandigheden via de studieadviseur recht hebt gekregen op een aanvullende toets. Dit kan bijvoorbeeld spelen wanneer je een toets hebt gemist door overmacht. 

Hoe kan ik me afmelden voor aanvullende toetsing?

Als je niet kan of wilt deelnemen aan een aanvullende toets, moet je je afmelden, net als bij een normaal tentamen.

Mag ik zelf bepalen wanneer de aanvullende toetsing is?

Nee, dat wordt bepaald door de coördinator. De aanvullende toetsing zal bij voorkeur in de onderwijsvrije weken plaatsvinden.

Wanneer zijn de aanvullende toetsingsperiodes van de blokken?

 • Periode 1: in de kerstvakantie
 • Periode 2: in de onderwijsvrije week in april
 • Periode 3: in de eerste week na periode 4
 • Periode 4: in augustus

Zie de website voor de exacte data.

Als ik dit jaar een vak niet haal, hoe gaat dat dan volgend jaar?

Als je dit jaar (ook met aanvullende toetsing) een vak niet haalt, dan zul je het vak, in het geval van een verplichte cursus, het volgende studiejaar moeten overdoen. Voor veel cursussen zal gelden dat je dan niet mee kunt doen aan het kleinschalige onderwijs. In het geval van een keuzecursus kun je er ook voor kiezen om een andere cursus te gaan volgen en op deze manier alsnog de benodigde studiepunten te halen.

Gaat het bij de regeling over de aanvullende toetsing om een afgerond cijfer (4,0)?

Nee, het gaat hier om een onafgeronde 4,0. Een 3,9 of lager geeft geen recht op aanvullende toetsing, tenzij hier wegens bijzondere omstandigheden toestemming voor is verkregen via de studieadviseur.

Op deze pagina vind je de FAQ's over het Researchproject (Plus):

 http://uubmw.nl/cursusbeschrijvingen-en-roosters/researchproject-plus#faqs

 

Waar kan ik de ingangseisen voor de masterprogramma's vinden?

Zie http://www.uu.nl/masters.

Krijgen studenten die een bepaalde master willen doen voorrang bij de loting voor een cursus die voorbereidt op deze master?

Nee, maar je kunt wel je joker inzetten op die cursus. Indien er niet meer jokers worden ingezet dan er plaatsen zijn, ben je dan zeker van een plek in die cursus (mits je natuurlijk aan de ingangseisen voor de cursus voldoet).

Mag ik met een tekort van een aantal studiepunten instromen in een master van de Graduate School of Life Sciences?

Nee, je moet je bacheloropleiding volledig hebben afgerond voordat je aan je masteropleiding begint.

Mocht je nog andere vragen hebben: stel ze aan de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl)